Algemene Voorwaarden van TuinontwerpPlus

DEFINITIES

TuinontwerpPlus: Opdrachtnemer; Maarten Holterman, eigenaar van TuinontwerpPlus.
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie TuinontwerpPlus een overeenkomst sluit, dan wel
onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie TuinontwerpPlus een offerte uitbrengt.

OFFERTES, OVEREENKOMST EN BEVESTIGING

01. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, leveringen en diensten tussen de opdrachtgever
en TuinontwerpPlus, tenzij anders is afgesproken en dit schriftelijk is bevestigd. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de
overeenkomst bekend bij beide partijen.

02. Offerte
Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer de oorspronkelijke inhoud van de
opdrachtgever verandert kan de prijsopgave gewijzigd worden. TuinontwerpPlus is niet gebonden aan de voor de opdracht
gegeven prijs wanneer blijkt dat de opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan is afgesproken. Kosten van derden
worden direct doorberekend; dit geldt ook voor prijswijzigingen bij derden.

03. Opdrachtbevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er
desondanks mondeling of schriftelijk mee instemt dat TuinontwerpPlus een aanvang met het uitvoeren van de opdracht
maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

04. Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever verplicht zich tot een tijdige levering van benodigde volledige, deugdelijk een duidelijke gegevens of
materialen. Levering van onvolledige/ondeugdelijke en/of onduidelijke gegevens of materiaal blijft voor risico van de
opdrachtgever.

05. Vertrouwelijke Informatie
De opdrachtgever en TuinontwerpPlus verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk
behandelen van alle informatie.

06. Wijziging in de opdracht
Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever bekend worden gemaakt
aan TuinontwerpPlus.

07. Gebruik van diensten / producten van derden
Gebruik van diensten / producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en risico van de
opdrachtgever. TuinontwerpPlus kan als tussenpersoon optreden; hier staat een afgesproken vergoeding tegenover.

08. Termijn en levering
De tussen opdrachtgever en TuinontwerpPlus overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve
termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst
kan de overeengekomen levertijd overschreden worden.

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT

09. Auteursrecht
Alle intellectuele eigendommen van de door TuinontwerpPlus tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto's
e.d. blijven bij TuinontwerpPlus berusten, tenzij anders overeengekomen.
TuinontwerpPlus garandeert dat het geleverde door TuinontwerpPlus is ontworpen en dat hij geldt als maker in de zin van
de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een
ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht
van TuinontwerpPlus en/of derden en vrijwaart TuinontwerpPlus van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan, tenzij anders
overeengekomen.

10. Onderzoek naar bestaan van rechten
TuinontwerpPlus is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van erfdienstbaarheden met betrekking tot
de opdracht/opdrachtgever.

11. Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is TuinontwerpPlus te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te
(laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk
zonder vermelding van de naam van TuinontwerpPlus openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij anders
overeengekomen.

GEBRUIK EN LICENTIE

12. Het gebruik
In de opdrachtovereenkomst wordt vastgelegd waar het ontwerp voor zal worden gebruikt. Wanneer de opdrachtgever het
gebruik wil uitbreiden gebeurt dit in overleg met TuinontwerpPlus. Deze licentie geldt zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen die hieraan verbonden zijn.

13. Wijzigingen
TuinontwerpPlus dient als eerste in staat te worden gesteld een door de opdrachtgever gewenste wijziging uit te voeren.
Hiervoor kan een extra vergoeding worden gevraagd. Dit wordt vooraf met de opdrachtgever overlegd.

14. Gebruik door TuinontwerpPlus
TuinontwerpPlus heeft de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en / of publiciteit.

HONORARIUM

15. Honorarium en bijkomende kosten
In het overeengekomen honorarium zijn ook de, in het kader van de opdracht, gemaakte kosten in rekening gebracht zoals
administratie- en transportkosten. Prijsopgaven zijn inclusief BTW.

16. Honorarium bij gewijzigde opdracht/meerwerk
Wanneer TuinontwerpPlus meer of andere werkzaamheden moet verrichten als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of
materialen in de opdracht zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht.

BETALING EN AFNAME

17. Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 7 dagen. Indien na het verstrijken van deze termijn door TuinontwerpPlus nog
geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het
gefactureerde bedrag. TuinontwerpPlus zal de opdracht na volledige betaling uitvoeren.

HERROEPEN EN BEEINDIGEN VAN DE OPDRACHT

18. Herroepen van de opdracht
Wanneer de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk door verzuim of overmacht van de opdrachtgever
wordt vertraagd of geannuleerd door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag
alsmede de reeds gemaakte kosten te betalen, onverminderd het recht van TuinontwerpPlus verdere kosten of
schadevergoeding te vorderen.

19. Beëindigen van de opdracht door opdrachtnemer
Wanneer enige verplichtingen niet, geheel niet of niet tijdig nagekomen worden door de opdrachtgever, bij faillissement of
opschorting van betaling en bij liquidatie van de opdrachtgever, is de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze
gevallen heeft TuinontwerpPlus het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

20. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient de opdrachtgever alle in het kader van
de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden. Alles onverminderd het recht van TuinontwerpPlus op vergoeding
wegens winstderving en uit annulering voortvloeiende kosten en /of schade.

21. Overmacht
Ziekte en/of tijdelijke arbeidsongeschiktheid van TuinontwerpPlus ontslaat hem van het nakomen van de overeengekomen
leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade.
TuinontwerpPlus zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de
opdrachtgever, de opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende zeven dagen het recht de opdracht
schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

AANSPRAKELIJKHEID

22. Eigendommen van de opdrachtgever
TuinontwerpPlus bewaart, gebruikt, bewerkt en verwerkt zaken die hem zijn toevertrouwd door de opdrachtgever met
dezelfde zorg als wanneer het om zijn eigen zaken gaat. Indien de opdrachtgever dit risico verzekerd wil zien, dient hij
daarvoor zelf zorg te dragen.

23. Aansprakelijkheid
TuinontwerpPlus is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst/ tekening van het ontwerp. TuinontwerpPlus is niet
aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste gegevens verstrekt
door de opdrachtgever.

24. Geleverde materialen
Indien de opdrachtgever aan TuinontwerpPlus materialen heeft verstrekt benodigd voor het uitvoeren van de
overeenkomst, vrijwaart de opdrachtgever TuinontwerpPlus van aanspraken van derden m.b.t. eventuele op deze
materialen rustende auteursrechten.

25. Beperking aansprakelijkheid
Voor zover TuinontwerpPlus verplicht zou zijn tot vergoeding van enige schade op grond van gebreken aan het geleverde, is
deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft, verminderd met de
door TuinontwerpPlus gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

26. Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart TuinontwerpPlus van aansprakelijkheid voor en de gevolgen van aanspraken van derden wegens
schade, opgetreden in verband met door TuinontwerpPlus aan opdrachtgever geleverde diensten. Elke aansprakelijkheid
vervalt na verloop van een (1) jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

KLACHTEN

27. Klachten
Opdrachtgever is verplicht de diensten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen)
inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen 7 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan TuinontwerpPlus worden
gemeld. Klachten geven de opdrachtgever nimmer enig recht betaling van de overeengekomen prijs of bijkomende kosten,
geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Gebreken die
redelijkerwijs niet binnen de gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering
en uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan TuinontwerpPlus worden gemeld.

Aan het in behandeling nemen van een klacht kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. TuinontwerpPlus is, nadat een
klacht gegrond is bevonden, steeds gerechtigd de betreffende dienst te vervangen.

OVERIGE BEPALINGEN

28. Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de
voorwaarden van TuinontwerpPlus en TuinontwerpPlus deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

29. Toepasselijk recht en geschillen
Op deze voorwaarden, de overeenkomst die TuinontwerpPlus sluit met de opdrachtgever, de totstandkoming daarvan en
voorts alle door TuinontwerpPlus uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Terug naar boven